Gesangklasse Prof. Albert Pesendorfer – Vortragsabend

A. Pesendorfer

Studiengang Gesang/Musiktheater

Studierende der Gesangsklasse von Prof. Albert Pesendorfer präsentieren ausgewählte Werke der Gesangsliteratur.

Info

Prof. Albert Pesendorfer
a.pesendorfer_ @udk-berlin.de