اطلاعات برای هنرمندان و دانش پژوهان

جدید:
# دوره ھای آموزشی
اکسترا ۱۵ مھ تا ۱۹ ژوئن " ارائھ دادن خود در رسانھ ھای اجتماعی. چگونھ در پلتفرم ھای رسانھ ھای اجتماعی
کار و شبکھ پیدا کنیم" - آنتونینا گوتفرید
فیلم: ۲۹ مھ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ ذھن ھا و ماشین ھا. ھنر در عصر ھوش مصنوعی – سینا عطائیان
۱۳ ژوئن 2024 " برای زندگی خود بکشید! - طراحی بھ عنوان یک زبان در زمان ھوش /۱۲ /۱۱ / طراحی: ۱۰
مصنوعی برلین" – یورگوس کنستانتینو و اوا ھیلھورست
توانمندسازی ۱۶ ژوئیھ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ "استراتژی ھای توانمندسازی برای سازندگان - از حالت بقا تا ایجاد
انعطاف پذیری" - جمیلھ الیوسف
ھنرھای زیبا: ۲ تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ "ھنرمندان در تبعید - ھنرھای زیبا" - کاترینا تارابوکینا و آنتون کاتس
« ۲ اکتبر ۲۰۲۴ "کوییرولوژی | کارگاه جزر و مد در درون + ۱۸ سپتامبر، ۱ + ۱۷ ،۴ + ھنرھای نمایشی: : ۳
– مایکل(ا) داوود و زین صالح، تی بی سی
۲۸ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ "از مفھوم تا آفرینش: پیمایش صحنھ ھنرھای نمایشی در آلمان" + ھنرھای نمایشی: ۷ تا ۸
- ایرم ایدین
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ پیمایش برنامھ ھای ھنرمندان برلین - دینا خوری و سالوا /۲۶ /۲۵ /۱۳ /۱۲ / ھنرھای زیبا: ۰۹
آلریانی
موسیقی: ۴ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ "راھبردھایی برای موسیقیدانان در تبعید" - گانا گرینیوا و جرالدین ھپ
ثبت نام: اینجا